Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΛΗΣΤΕΙΑ, ΕΠΕΙΔΗ «ΔΙΕΚΟΨΕ» ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 21 Ιου­λίου σε έ­να παρ­κά­κι στον Κο­λω­νό δύο έν­στο­λοι α­στυ­νο­μι­κοί εί­χαν ρί­ξει κά­τω έ­ναν με­τα­νά­στη α­πό το Πα­κι­στάν και τον πα­τού­σαν. Ακού­γο­ντας τις φω­νές α­πό το μπαλ­κό­νι του σπι­τιού του, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος κα­τέ­βη­κε στο δρό­μο να δει τι γί­νε­ται. «Για­τί πα­τά­τε τον άν­θρω­πο;» ρώ­τη­σε. Ο α­στυ­νο­μι­κός τρά­βη­ξε το πό­δι και α­πά­ντη­σε «δεν τον πα­τάω». Ο δεύ­τε­ρος πλη­σία­σε. «Δεν ή­ταν αυ­τό πά­τη­μα, αυ­τό εί­ναι» και έ­χω­σε με ό­λη του τη δύ­να­μη μια κλω­τσιά στον ή­δη α­κι­νη­το­ποιη­μέ­νο συλ­λη­φθέ­ντα. Για κά­ποιον α­κα­τα­νό­η­το προ­φα­νώς σε αυ­τούς λό­γο, ο δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος πο­λί­της συ­νέ­χι­σε να δια­μαρ­τύ­ρε­ται – ού­τε υ­πο­χώ­ρη­σε μπρο­στά στο δί­καιο των πρά­ξεών τους ού­τε τους φο­βή­θη­κε. Οπό­τε εί­παν να τον συλ­λά­βουν. Έτσι, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος έ­φτα­σε να πα­ρα­πεμ­φθεί την Τρί­τη που μας πέ­ρα­σε στην α­να­κρί­τρια με τις κα­τη­γο­ρίες «α­ντί­στα­ση κα­τά της αρ­χής», «α­πό­πει­ρα α­πε­λευ­θέ­ρω­σης κρα­του­μέ­νου» και «ψευ­δής α­νο­μο­τί κα­τά­θε­ση». Προ­η­γή­θη­κε μια σύ­ντο­μη πα­ρα­μο­νή στο ΑΤ Κο­λω­νού με συ­νε­χή μα­θή­μα­τα για το πώς η α­στυ­νο­μία κά­νει τη δου­λειά της και δεν πρέ­πει να πα­ρεμ­βαί­νου­με στο έρ­γο της για­τί βά­ζου­με σε κίν­δυ­νο τους α­στυ­νο­μι­κούς (πράγ­μα­τι, αν τους δια­κό­ψεις την ώ­ρα που κλω­τσά­νε μπο­ρεί να πά­θουν κα­μιά ε­ξάρ­θρω­ση ή να πά­ρουν κα­μιά τρο­μά­ρα) και τρεις δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στη ΓΑ­ΔΑ, ό­που ο ί­διος χα­ρα­κτή­ρι­σε την κα­τά­στα­ση φρι­κτή: η βρό­μα εί­ναι α­δια­νό­η­τη και οι κρα­τού­με­νοι κοι­μού­νται «α­γκα­λιά» δυο δυο σε έ­να στρώ­μα. «Άκου­σα δε­κά­δες ι­στο­ρίες ξυ­λο­δαρ­μών α­πό ό­λα τα Α.Τ. της Αθή­νας και εί­δα δυ­στυ­χώς ό­τι πο­λύς κό­σμος το βιώ­νει αυ­τό πλέ­ον ως μέ­ρος της ποι­νής του», μας εί­πε.

Τρί­τη πρωί, λοι­πόν, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος στά­θη­κε μπρο­στά σε μια α­να­κρί­τρια και μια ει­σαγ­γε­λέα, με συ­μπε­ρι­φο­ρά α­πό α­πό­το­μη μέ­χρι ει­ρω­νι­κή, για να α­κού­σει, προς με­γά­λη έκ­πλη­ξη του ί­διου αλ­λά και των ε­κα­τό πε­ρί­που φί­λων, συ­να­δέλ­φων και συ­ντρό­φων του α­πό λαϊκές συ­νε­λεύ­σεις και αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­να εγ­χει­ρή­μα­τα, ό­τι κα­τη­γο­ρεί­ται ε­πι­πλέ­ον για έ­να κα­κούρ­γη­μα(!), για συ­νέρ­γεια σε λη­στεία (ή­τοι στην αρ­πα­γή τσά­ντας την ο­ποία ο πα­κι­στα­νι­κής κα­τα­γω­γής κρα­τού­με­νος ο­μο­λό­γη­σε ό­τι εί­χε δια­πρά­ξει νω­ρί­τε­ρα). Όταν ο ί­διος και η δι­κη­γό­ρος του ζή­τη­σαν ε­ξη­γή­σεις γι’ αυ­τή την πρω­το­φα­νή αυ­θαι­ρε­σία η ο­ποία δεν προέ­κυ­πτε καν α­πό τις κα­τα­θέ­σεις των α­στυ­νο­μι­κών, πή­ραν την α­πά­ντη­ση: «Έχουν δει πολ­λά τα μά­τια μας»!
«Οι α­στυ­νο­μι­κοί με συ­μπε­ρι­φο­ρά Χρυ­σαυ­γί­τη δεν δέ­χο­νται πια ού­τε λε­κτι­κή α­ντι­πα­ρά­θε­ση, το βλέ­που­με πα­ντού αυ­τό. Η α­να­βάθ­μι­ση ό­μως της υ­πό­θε­σης εί­ναι μή­νυ­μα εκ­φο­βι­σμού σε ό­ποιον αρ­θρώ­νει λό­γο σε ε­πί­πε­δο δι­καιω­μά­των, αν­θρώ­πι­νων, κοι­νω­νι­κών, ερ­γα­σια­κών», δή­λω­σε ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος στην «Επο­χή». «Ακό­μα κι ε­μείς οι ί­διοι στην αρ­χή δεν ε­κτι­μή­σα­με ως σο­βα­ρή την υ­πό­θε­ση, εί­πα­με ας βρού­με κι έ­να δι­κη­γό­ρο… Όμως η κα­τα­στο­λή και η τρο­μο­κρα­τία έ­χουν αλ­λά­ξει ε­πί­πε­δο και πρέ­πει κι ε­μείς να αλ­λά­ξου­με το ε­πί­πε­δο της α­ντι­πα­ρά­θε­σής μας μα­ζί τους. Χρειά­ζε­ται ό­σο το δυ­να­τόν με­γα­λύ­τε­ρη κι­νη­το­ποίη­ση, δη­μο­σιο­ποίη­ση τέ­τοιων κα­τα­στά­σεων σε λαϊκές συ­νε­λεύ­σεις και γει­το­νιές. Χρειά­ζε­ται να δυ­να­μώ­σου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας».
Η τα­κτι­κή δι­κά­σι­μος α­να­μέ­νε­ται να ο­ρι­στεί, στο με­τα­ξύ ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος α­φέ­θη­κε ε­λεύ­θε­ρος χω­ρίς πε­ριο­ρι­στι­κούς ό­ρους, ε­νώ ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νός του έ­χει την υ­πο­χρέω­ση να δί­νει «πα­ρών» στο α­στυ­νο­μι­κό τμή­μα.
Οι λαϊκές συ­νε­λεύ­σεις Πε­ρι­στε­ρίου και Κο­λω­νού, ό­που ερ­γά­ζε­ται και ζει α­ντί­στοι­χα ο Π.Κ. και στις ο­ποίες συμ­με­τέ­χει, πραγ­μα­το­ποίη­σαν ή­δη μια συ­νά­ντη­ση σχε­τι­κά με το θέ­μα, ε­νώ α­πό το Πε­ρι­στέ­ρι κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό την πρώ­τη στιγ­μή έ­να κεί­με­νο το ο­ποίο με­τα­ξύ άλ­λων α­να­φέ­ρει: «Ο Πέ­τρος ερ­γά­ζε­ται χρό­νια στον Ο­Α­ΕΔ Πε­ρι­στε­ρίου, έ­χο­ντας τα­ξι­κή θέ­ση στα προ­βλή­μα­τα ντό­πιων και με­τα­να­στών ερ­γα­ζο­μέ­νων, ε­πι­σφα­λών και α­νέρ­γων. Τον έ­χου­με ζή­σει μέ­σα α­πό τους ερ­γα­τι­κούς και κοι­νω­νι­κούς α­γώ­νες, τό­σο στο Πε­ρι­στέ­ρι ό­σο και κε­ντρι­κά. Αυ­τό που τον χα­ρα­κτη­ρί­ζει πά­ντα εί­ναι η τα­ξι­κή συ­νεί­δη­ση, η α­ξιο­πρέ­πεια και η αλ­λη­λεγ­γύη. Η α­ντί­δρα­ση του ε­νά­ντια στην α­στυ­νο­μι­κή αυ­θαι­ρε­σία δε μας ξαφ­νιά­ζει, αλ­λά τη θεω­ρού­με αυ­το­νό­η­τη για τη στά­ση ζωής του. Κα­ταγ­γέλ­λου­με την κρα­τι­κή βία και την α­στυ­νο­μι­κή τρο­μο­κρα­τία που έ­χουν γί­νει κα­θη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο, σε κά­θε γει­το­νιά και σε κά­θε χώ­ρο δου­λειάς α­πέ­να­ντι σε ό­ποιον αμ­φι­σβη­τεί, α­ντι­στέ­κε­ται και δια­μαρ­τύ­ρε­ται. Στο πρό­σω­πο του Πέ­τρου ποι­νι­κο­ποιεί­ται η αν­θρώ­πι­νη α­ξιο­πρέ­πεια και η αλ­λη­λεγ­γύη. Στη θέ­ση του θα μπο­ρού­σε να βρί­σκε­ται έ­νας α­πό ε­μάς».

Ρό­ζα Κο­βά­νη - Η ΕΠΟΧΗ

5 σχόλια:

 1. πως γίνεται ρε παιδί μου να είστε μπροστά σε όλα τα γεγονότα...αυτόπτες μάρτυρες πάντα εκεί στο καθήκον..μπράβο μπράβο..ΚΑΙ αυτοί οι αστυνομικοί φαντάζομαι φορούσαν διακριτικά της ΧΑ έτσι;;ο δράκος πότε μπαίνει στην όλη φάση να σώσει την πριγκίπισσα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γίνεται όταν κάποιοι άνθρωποι ζουν και παλεύουν στο δρόμο, ενώ κάποιοι άλλοι κάθονται στην άνεση του σπιτιού τους και πιστεύουν ό,τι τους πλασάρουν τα media. Όσο για την αγαπημένη σου αστυνομία που στη θίξαμε, δεν χρειάζεται να φοράς φασιστικά διακριτικά για να φέρεσαι ως τέτοιος. Ούτε εσένα το κούτελό σου γράφει "μαλάκας", αλλά από τα γραφόμενά σου αυτό φαίνεται. Λούφαξε λοιπόν λυπηρέ ανθρωπάκο και αν θες να πουλήσεις πνεύμα σωστά ρώτα "πότε θα μπει ο ιππότης να σώσει την πριγκίπισσα".

   Διαγραφή
 2. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. sou euxome kupie autikoe martura na se trabane kai sena kapoia stigmh etsi kai xeirotera xwris na exeis kanei tipota ....etsi giati 2 enstoloi psuxanwmaloi goustaroun...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπα μην ανησυχείς, αυτόν δεν θα τον τρέξουν ποτέ. Από τους ρουφιάνους και τους υποταγμένους δεν έχει τίποτα να φοβάται το (παρα)κράτος. Δεν του κάνουν κακό. Ίσα ίσα το ενδυναμώνουν και του δίνουν ζωή. Άσε που τέτοια θρασύδειλα όντα αν έβλεπαν κάτι τέτοιο θα έτρεχαν να κρυφτούν κάτω από τα σκεπάσματά τους και να τους διαβάσει η μαμά τους παραμύθια για δράκους που σώζουν πριγκίπισσες. Ούτε ειρωνία δεν μπορεί να κάνει καλά καλά, θέλει να σχολιάσει κιόλας το ασπόνδυλο παράσιτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογΙου